Про журнал

Рік заснування: 1993

Засновник: Національний університет «Одеська юридична академія»

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19241-9041 ПР від 14.11.2011

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

Фахова реєстрація: внесено до переліку наукових фахових видань ВАК України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до Постанов Президії Вищої атестаційної комісії України від 09.07.1999 № 1-05/7 та від 14.04.2010 р. № 1-05/3; Наказу МОН України від 21.12.2015 р. № 1328 (додаток № 8).

На підставі Наказу Міністерства освіти та науки України № 409 від 17.03.2020 р. (додаток 1) журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі юридичних наук (081 «Право», 293 «Міжнародне право»).

Періодичність: виходить 6 разів на рік

Передплатний індекс: 40318 (Каталог періодичних видань України)

Назва журналу англійською: “Law Herald”

Мова видання: українська, англійська

Розміщення на сайті НБУВ: "Юридичний вісник"

Індекс міжнародного центру періодичних видань:  ISSN (Print) 1561-4999 ISSN (Online) 2664-6277.

Головний редактор: Сафончик Оксана Іванівна, доктор юридичних наук, доцент.

Заступник головного редактора: Крусян Анжеліка Романівна, доктор юридичних наук, професор.

Заступник головного редактора (відповідальний секретар): Глиняна Катерина Михайлівна, кандидат юридичних наук. 

Адреса редакції: Редакційно-видавничий відділ НДЧ Національного університету "Одеська юридична академія", вул. Академічна, 2, каб. 1009, м. Одеса, Україна, 65009


Copyright © 1993-2024. Науково-практичний фаховий журнал "Юридичний вісник"