Про журнал

 

Рік заснування: 1993

Засновник: Національний університет «Одеська юридична академія»

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19241-9041 ПР від 14.11.2011

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

Фахова реєстрація: внесено до переліку наукових фахових видань ВАК України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до Постанов Президії Вищої атестаційної комісії України від 09.07.1999 № 1-05/7 та від 14.04.2010 р. № 1-05/3; Наказу МОН України від 21.12.2015 р. № 1328 (додаток № 8).

Періодичність: виходить 4 рази на рік

Передплатний індекс: 40318 (Каталог періодичних видань України)

Назва журналу англійською: “Law Herald”

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Розміщення на сайті НБУВ:  "Юридичний вісник"

Індекс міжнародного центру періодичних видань: ISSN 1561-4999 

Головний редактор: Ківалов С.В., д. ю. н., професор, академік НАПрН України, академік НАПН України. Заступник головного редактора: Афанасьєва М.В., д.ю.н., професор. Заступник головного редактора (відповідальний секретар): Пережняк Б.А., к.ю.н., професор. Редакційна колегія: Аленін Ю.П., д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України; Біла-Тіунова Л.Р., д.ю.н., професор; Гараджаєв Д.Я., к.ю.н., доцент; Дрьомін В.М., д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України; Дудченко В.В., д.ю.н., професор; Ілієв І.В. д.ю.н.;  Крижановський В.Я., к.ю.н.; Оборотов Ю.М., д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України; Подцерковний О.П., д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН УкраїниРабінович П.М., д.ю.н., професор, академік НАПрН України; Туляков В.О., д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України; Харитонов Є.О., д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України.

Адреса редакції: Редакційно-видавничий відділ НДЧ Національного університету "Одеська юридчна академія", вул. Академічна, 2, каб. 1009, м. Одеса, Україна, 65009

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"