Юридичний вісник №1/2013

Юридичний вісник №1/2013

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

О. Мурашин, М. Мірошниченко Правова система України в генезисній структурі правових систем: поняття і основні ознаки

В. Завальнюк Антропологічні аспекти правозначущої поведінки

Д. Манько Легализация как феномен правовой жизни современного общества

И. Бальжик Христианское понимание прав человека

Л. Заморська Генеза розуміння правової нормативності через призму соціальної: сутнісний аналіз

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ У ДІЇ

В. Тароева Центральная избирательная комиссия как институт контрольной власти в Украине

О. Каплій Конституційно-правове регулювання діяльності ЗМІ в Україні

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

О. Батанов, І. Зайцева Муніципальна статутна нормотворчість в Україні: проблеми становлення та основні напрями розвитку

Ю. Бальцій Функції виконавчих органів місцевих рад України: сучасний стан та перспективи розвитку

К. Кулі-Іванченко Поняття, ознаки та принципи соціального замовлення як організаційно-правової інновації в системі місцевого самоврядування в Україні

B. Форманюк Локальні акти місцевого самоврядування в системі джерел права

РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Ю. Дьомін Прокурорські перевірки за новим законодавством України

Є. Харитонов «Прогалини» у цивільному законодавстві: хиби правотворчості чи прийом законодавчої техніки

О. Козаченко «Багатоколійність» здійснення кримінально-правового впливу — вимога сьогодення

Л. Гуртиева Законодательное закрепление оснований отложения уголовного производства судом первой инстанции в новом УПК Украины

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

О. Харитонова Об'єкти права інтелектуальної власності та речі, в яких вони втілені: до проблеми співвідношення

O. Кізлова Категорія «договір» як підстава виникнення правової норми. Концептуальні риси

А. Осадчий Щодо категорій публічно-правових спорів, віднесених до адміністративної юрисдикції

I. Картузова Поняття, види та наслідки пропущення строків звернення до адміністративного суду

C. Мазуренко, Н. Бузовська Щодо визначення поняття «фотографічний твір» у вітчизняній доктрині та законодавстві

Н. Водько Об основных понятиях теории предотвращения преступных деяний

Ю. Стрелковська Концепція маргінальності в кримінології: можливості застосування

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Я. Бикова Історичне праворозуміння в контексті встановлення постійного та змінного в праві

І. Руденко Культурологічні концепції законотворчості

А. Галагуза Деякі проблемні аспекти земельно-правової відповідальності

А. Оборотова Перспективы использования правового обычая в хозяйственном праве Украины

Ю. Коросташивець Захист прав споживачів готельних послуг

Д. Цихоня Право апеляційного оскарження судових рішень особами, які не брали участі у справі

ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Інтерлакенська декларація

Ізмірська декларація

Брайтонська декларація

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Б. Пережняк Перший підручник із основ гендерного права України

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Б. Пережняк В специализированных ученых советах Национального университета «Одесская юридическая академия»

ПЕРСОНАЛІЇ

60-річний ювілей В. М. Дрьоміна

ПУБЛІКАЦІЇ ЖУРНАЛУ «ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК» ЗА 2012 РІК

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"