Юридичний вісник №1/2014

Юридичний вісник №1/2014

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Т. Подорожна Дотримання принципу конституційності – основа функціонування правової системи

А. Стародубцев Сутність законності та її сучасне розуміння в правовій науці

Х. Бехруз Римское право и исламское право: сравнительно-правовой аспект

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ У ДІЇ

С. Вітвіцький Громадська експертиза в умовах розвитку громадянського суспільства

О. Кулініч Конституційне право на освіту в об’єктивному та суб’єктивному значенні

ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

А. Езеров Политическое измерение прав и свобод человека и гражданина

Т. Заворотченко Науково-теоретичні погляди на обгрунтування охорони і захисту виборчих прав громадян

Л. Малюга Юридична природа поняття «соціальний захист дітей-інвалідів»

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

І. Руколайніна Сфера застосування матеріально-технічного та фінансового забезпечення в діяльності ОВС

РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

О. Подцерковний Системне економіко-правове стимулювання розвитку галузей економіки (на прикладі суднобудування)

В. Мілаш Договірні засади правопорядку у сфері господарювання

І. Каракаш Правові засади відродження курорту Куяльник і Куяльницького лиману

С. Гриненко, Ю. Жилінська Представницька діяльність прокуратури на етапі реформування

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

М. Матійко Поняття захисту права власності серед інших правових понять

К. Глиняна Особливості судового вирішення сімейних спорів за сімейним законодавством України

В. Гончаренко Безоплатні договори за цивільним законодавством України

А. Чанишева Правова конструкція застави за цивільним законодавством України

С. Короєд Процесуальні передумови забезпечення ефективності цивільного судочинства

Н. Бакаянова Адвокатська мантія в контексті законодавчого регулювання професійних прав адвоката

А. Осадчий Процесуальні засоби захисту відповідача від адміністративного позову

С. Овчарук Юридична природа поняття «послуга» та його співвідношення з поняттям «адміністративна послуга»

Н. Водько О некоторых терминах новых уголовно-процессуальных правовых актов Украины

О. Бишевець Засоби тактики захисту та їх роль у вирішенні завдань кримінального провадження

М. Грига Комплесне криміналістичне дослідження підписів, виконаних за допомогою технічних прийомів

Д. Назаренко Протидія наркотизації та алкоголізації як фоновим для злочинності явищам: характеристика пріоритетних напрямів й заходів

ТРИБУНА ДОКТОРАНТА

О. Мельничук Міська правова система та її компонентний склад

О. Калганова Поняття професійної злочинності

О. Федотов Правове визначення та розмежування понять оптимізації та модернізації митниці як організаційно-штатної структурної складової системи органів доходів і зборів

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

А. Мельник Поняття та структура системи джерел права України

И. Черкасова Сунна как источник исламского права

А. Соколюк Розгляд судом справ про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку

І. Менсо Електронні бібліотеки: історично-правовий огляд

О. Закаленко Позов як процесуальний засіб захисту прав, свобод та інтересів в адміністративному судочинстві

А. Сандуленко Библейские ценности судебной деятельности и их отображение в гражданском судопроизводстве Украины

Р. Сидорук Поняття та класифікація суб’єктів податкових правовідносин

М. Баурда Проблемні аспекти регулювання обороту іпотечних цінних паперів в Україні

А. Наконечний Примусове відчуження земельних ділянок як засіб реалізації конституційних положень в законодавстві України

Д. Цихоня Визначення строків апеляційного оскарження у цивільному процесі

О. Олійник Застава майнових авторських прав

А. Баженова Адміністративно-правове регулювання ліцензування господарської діяльності: огляд наукових досліджень

О. Торбас Загальна характеристика структури обвинувального акта за чинним КПК України

ЗВ’ЯЗОК ЧАСІВ: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

С. Осадчук Християнські підстави просвіти та формування церковного права в Україні (на прикладі м. Одеси)

УКРАЇНА І СВІТ

Є. Стрельцов Регулювання складних соціальних процесів у міжнародному та національному праві

Г. Швець Імплементація стандартів, принципів європейського муніціпального права у правовій системі України

І. Коваленко Кримінальна відповідальність за фальсифікацію лікарських засобів – важливий крок адаптації фармацевтичної галузі до норм Європейського Союзу

О. Лепетюк Пряме оподаткування у світлі угоди про партнерство і співробітництво між україною та європейськими інтеграційними об’єднаннями

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Т. Колесник Відновлення і становлення технопарків і технополісів: вагомий внесок в інноваційний розвиток України

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

В. Тіщенко, Б. Пережняк, О. Ващук Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми криміналістики», присвячена 100-річчю з дня народження професора В.П. Колмакова

Публікації журналу «Юридичний вісник» за 2013 рік

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"