Юридичний вісник №1/2020

Юридичний вісник №1/2020

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Н. Гураленко, Т. Коханюк Стадії юридичної відповідальності: аналіз структурних елементів

П. Гуйван Юридичні чинники, що забезпечують справедливість національного правозастосування

П. Вовк Правова держава: вітчизняні наукові підходи до змісту поняття

О. Сінькевич Функції права: конституційний вимір

О. Бойко Справедливість як категорія кримінального процесуального права

РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Р. Сірко Щодо питання уніфікації законодавства України, що регулює транспортні перевезення, з метою покращення практики його застосування

В. Башкатова Державна політика у сфері запобігання і протидії корупції в Україні

Г. Муляр Реформа сфери охорони здоров’я: адміністративно-правовий аспект

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

О. Сафончик Щодо аналізу сімейного законодавства з метою здійснення класифікації правових наслідків припинення шлюбних відносин

О. Торбас Сутність і суб’єкти суддівського розсуду в кримінальному процесі України

Ю. Кривенко, Н. Адаховська Право власності релігійних організацій: теоретичні та практичні аспекти

О. Шкута Проблема доведення суб’єктивної сторони вчинення засудженим у місцях несвободи насильницького злочину

М. Габріадзе Система цивільно-правової відповідальності за порушення зобов’язання

М. Тернущак Удосконалення сервісної діяльності публічної адміністрації в контексті діджиталізації

О. Никифорова, О. Бойко Оптимізація професійно важливих якостей у майбутніх працівників патрульної поліції

А. Соцький Загальна характеристика суб’єктів індивідуальних трудових правовідносин

О. Легка Актуальні проблемні питання адміністративно-правового статусу окремих категорій державних службовців

О. Ховпун Правове регулювання державного нагляду у сфері роздрібної торгівлі лікарськими засобами

В. Бондар Шляхи протидії домашньому насильству в Україні

Р. Черниш, Н. Бондарчук Проблеми правового регулювання поводження з відходами за законодавством України

О. Вінницький Актуальні проблеми доказів і процесу доказування в адміністративному судочинстві

У. Коруц Пропаганда війни в імперативних нормах і зобов’язаннях erga omnes

Н. Ільків Інститут поновлення договору оренди земельної ділянки як засіб протидії рейдерству

О. Черняк, А. Кірик Гарантії прав спадкоємців у випадку заповідального відказу

О. Скочиляс-Павлів Правовідносини у сфері ліцензування як об’єкт адміністративно-правової охорони

І. Пилипенко Кримінально-правова кваліфікація протиправної реалізації особою своїх інтересів

В. Грудницький Процесуальні питання розгляду справ про зловживання монопольним (домінуючим) становищем

О. Макаренков Компоненти структури глобалізаційних трендів антикорупційних перетворень публічного права у відкритому суспільстві

І. Ковбас Державні нагороди за законодавством України: системний галузевий аналіз

Н. Шевченко Законодавчі новації в захисті прав людини правоохоронними органами України

П. Микуляк Підстави самоконтролю суду першої інстанції в цивільному процесі

О. Пучков, С. Гордієнко Окремі аспекти методики розслідування злочинів у сфері банківської діяльності, що вчиняються з використанням фіктивного капіталу

УКРАЇНА І СВІТ

В. Уберман, Л. Васьковець Проблеми імплементації базових європейських екологічних понять у водне законодавство України

В. Нагнибіда Виконуваність рішення міжнародного комерційного арбітражу у світлі теорії та практики правозастосування

О. Донченко, О. Бунчук Культура прав людини: міжнародно-правові стандарти й національний досвід

А. Біла-Кисельова Погляд Європейського суду з прав людини на роль «publicwatchdog» для інтеграції правосуддя в суспільство

Я. Журавель Європейський досвід децентралізації влади та перспективи його імплементації в Україні

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

С. Бенецький Щодо особливостей договору про надання туристичних послуг за цивільним законодавством України

І. Воротинцева Щодо визначення поняття ФОП як суб’єкта цивільного права

Ю. Дишкантюк Поняття й ознаки послуги як предмета господарсько-правового регулювання

А. Колодін Щодо особливостей договору чартеру (фрахтування) за цивільним законодавством України

А. Бабінська Шляхи вдосконалення адміністративно-правових засад кадрового забезпечення органів прокуратури України

В. Дудченко Діяльність владних структур у питаннях профілактики правопорушень у дитячому середовищі

В. Ключкович Подолання деформації професійної правосвідомості суддів як засіб забезпечення ефективності судового правозастосування

М. Андриц Принцип свободи в рішеннях Конституційного Суду України

Т. Гулаткан Витоки концепції прав людини

Л. Атаманчук Теоретичні питання адміністративно-правового змісту форм і методів державного управління іноземним інвестуванням в Україні

Д. Комарницький Відповідальність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в Україні

В. Савицька Досвід окремих країн пострадянського простору щодо використання поняття «завідомість» у загальних частинах кримінальних кодексів

О. Рафальська Поняття «груповий позов» як елемент простої множинності

Н. Ісаєва Теоретико-правова характеристика культурних прав внутрішньо переміщених осіб: методологічні аспекти та практичні засади

В. Шморгун Нормативно-правове регулювання адміністративної відповідальності у сфері незаконного використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів і послуг

А. Гандзюра Стратегічне партнерство як інструмент реалізації міжнародних двосторонніх відносин

М. Новицька «Адміністративне правопорушення» та суміжні поняття: аналіз співвідношення

А. Пекар Неправомірне використання позначень суб’єкта господарювання: зміст і склад делікту

М. Корнієнко Принцип дотримання найкращих інтересів дитини та його застосування у цивільному судочинстві України

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"