Юридичний вісник №2/2013

Юридичний вісник №2/2013

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

В. Завальнюк Державна влада та юридична антропологія

І. Красюк Роль науково-практичного коментаря в забезпеченні верховенства закону

Ю. Баранова Методологічні правила визначення порівнюваності правових об'єктів

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ У ДІЇ

А. Крусян Доктринальна концепція модернізації конституційних положень щодо засад конституційного ладу України

Б. Бабін Передвиборні програми у правових механізмах програмного регулювання

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

А. Назарко Система місцевого самоврядування великих міст

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

О. Бігняк Захист корпоративних прав: співвідношення категорій «форми захисту», «способи захисту» та «засоби захисту» (сучасні погляди та концепції)

Т. Харитонова Оформлення речових прав на земельну ділянку, відмінних від права власності

Т. Колянковська Правове становище вантажо-одержувача в договорі перевезення вантажу

Л. Калишук Проблематика формування системи еколого-правових способів захисту порушених прав

Г. Пімонов «Крадіжка приватності» як правовий феномен

N. Yakubovska The evolution of Development thinking: future of theory and practice

РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

О. Жмурко Страховий медичний фонд у системі фінансування охорони здоров'я в Україні

О. Степська Особливості державної реєстрації прав на земельні ділянки

Є. Безкровний Особливості діяльності органів прокуратури України із забезпечення права на зверення на шляху інтеграції держави в Європейську спільноту

М. Вільгушинський Особливості процедури взаємодії судів загальної юрисдикції

КОНСУЛЬТАЦІЇ

Ю. Орзіх Спадкування за законом: коментар до законодавства України

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

М. Салей Система конституційних цінностей в Україні

Д. Сурай Підстави та способи набуття права власності: розмежування та взаємозв'язок

К. Єременко Співвідношення понять «форма правочину» та «способи волевиявлення» у цивільному праві України

В. Володіна Спадкування авторських прав (огляд судової практики)

A. Коліна Процесуальна відповідальність при третейському (арбітражному) розгляді господарських справ

К. Дмитрієва Вчення про час відпочинку: концептуальні положення

B. Андронова Підстави виникнення колективних трудових правовідносин

В. Андрусяк Особенности осуществления правозащитной функции в основных сферах деятельности прокуратуры Украины

N. Zubchenko Regional legal mechanism of regulation of the protection of pet animals

ЗВ'ЯЗОК ЧАСІВ: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

В. Павелко Передумови зародження інституту мирових суддів у XVIII — першій половині XIX століття на українських землях Російської імперії

Т. Угненко Проблемні питання функціонування інституту народних засідателів та спроби активізації участі населення у здійсненні правосуддя в УРСР у 60-80-х рр. ХХ ст

УКРАЇНА І СВІТ

Т. Анцупова Поняття та сутність міжнародно-правового моніторингу у контексті права Ради Європи

В. Сергійчик Актуальні питання запровадження інституту уповноваженого економічного оператора: закордонний досвід

Ю. Чайковський На захист цілісності сучасного міжнародного права

О. Іванченко Способи узгодження норм національного права з нормами міжнародного права

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Б. Аркадьев В специализированных ученых советах Национального университета «Одесская юридическая академия»

Х. Бехруз V Международная научная конференция «Компаративистские чтения» (Одесса, Украина, 26-28 апреля 2013 г): в поиске парадигмальных ориентиров исследований сравнительного правоведения

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

О. Вишняков Спеціальний правовий режим технопарків і технополісів

ПЕРСОНАЛІЇ

60-річний ювілей Ю. Є. Полянського

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"