Юридичний вісник №2/2014

Юридичний вісник №2/2014

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

В. Завальнюк Юридична антропологія та типологія сучасного праворозуміння 

О. Дунас Система джерел права як складноорганізований механізм

М. Кармаліта Концептуальне обґрунтування державної політики як передумови ефективного виконання завдань і функцій держави

И. Антошина Традиционные и нетрадиционные функции украинского права

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ У ДІЇ

Н. Мішина Законопроекти для розвитку локальної демократії в Україні

Р. Коваленко Передвиборна агітація: правова природа та сутність

М. Бондар Віче як передумова становлення та розвитку референдумів

ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

І. Припхан, І. Артемович Правові засади захисту неповнолітніх від негативного впливу інформації в мережі інтернет

Є. Тептюк Система гарантій забезпечення конституційного права громадян на доступ до публічної інформації

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

І. Сопілко Сучасні інтерпретації інформаційно-правової культури як парадигмальні дороговкази державної інформаційної політики

І. Коруля Роль керівника як організатора управління в ОВС

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

Н. Задирака, А. Барікова Співвідношення об’єктів інформаційного права та правової інформатики

М. Кравець Порушення митних правил у структурі митних правопорушень

І. Брус Організаційно-правові передумови захисту авторського права в Україні

Л. Машковська Поняття та особливості дочірнього підприємства

С. Черноус, Н. Паламарчук Ненормований робочий день: проблеми правового регулювання

І. Якушев Локальні імперативні норми у системі норм трудового права

О. Старчук Про деякі теоретико-правові аспекти заборони примусової праці

О. Тищенко Дискусійні аспекти пенсійного забезпечення суддів в Україні

В. Саміло Онтологічний зміст тероризму

Д. Фоменко, Н. Тимошенко Поняття шахрайства та його особливості

Н. Орловська Про модель кримінально-правового впливу на юридичну особу в Україні

Р. Сахно Окремі питання недопущення захисника у кримінальному провадженні як форми прояву порушення права на захист

В. Яворська, Ю. Тимощук Об’єктивна сторона злочинів проти конституційних основ національної безпеки України (ст. 109, 110 КК України)

Є. Назимко Можливість використання результатів анкетування суддів місцевих загальних судів щодо ефективності застосування покарання до неповнолітніх у законодавчій діяльності

РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

И. Кременовская Трансформация правовых средств государственного регулирующего воздействия на деятельность банков в Украине

А. Лукашенко Нормативно-правове регулювання питань кваліфікацій у вищій освіті України: тенденції розвитку

В. Орзіх, В. Шевченко, Ю. Орзіх Деякі зміни в організації і діяльності нотаріату України в умовах його реформування

С. Волошина Основні напрямки удосконалення законодавства України про безпеку і гігієну праці

О. Яновська, Н. Дика Модель мирового суду в Україні

ТРИБУНА ДОКТОРАНТА

Д. Балобанова Загальні ознаки наступності у кримінальному праві України: проблеми визначення

М. Ларченко Дослідження злочинної активності в регіонах України за допомогою математичних методів 

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

А. Беспалова Податкова застава як спосіб забезпечення виконання податкового обов’язку

Д. Аббакумова Створення та становлення Комітету Міністрів Ради Європи

С. Завальнюк Механізм застосування аналогії права

В. Зверховська Поняття та сутність культурних цінностей за цивільним законодавством України

А. Попова Поняття і юридичні ознаки земель, що забруднені небезпечними речовинами, як об’єкта правової охорони

Н. Мартинова Значення правового забезпечння сільського зеленого туризму в контексті сталого розвитку сільських територій

В. Шевченко Свобода вибору контрагента за договором у земельному праві

І. Колотілова Необгрунтованість судових рішень в цивільному процесі України

Д. Шумаєв Профілактична функція сторін кримінального провадження в аспекті змагальності

В. Кобернюк Закриття кримінального провадження зі звільненням особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки

ЗВ'ЯЗОК ЧАСІВ: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Т. Тєлькінєна Застосування теорії лобіювання в розвідках щодо правового статусу станів підданих у Російській імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: стан та перспективи

О. Шкарнега Історичний аспект законодавчого регулювання свободи мирних зібрань у Російській імперії в другій половині ХІХ – початку ХХ ст.

УКРАЇНА І СВІТ

И. Каракаш, В. Юрескул Генезис взглядов на окружающую среду и её защиту в международных документах

О. Боднарчук Скандинавський досвід у сфері боротьби з корупцією на прикладі Швеції, Фінляндії

Я. Кістанова Митний кодекс ЄС – основа процедури митного регулювання ЄС

А. Рябошапченко Принцип acquis communautaire: становлення та значення при підготовці вступу Австрійськоі Республіки до Європейського Союзу

Г. Прусенко Поняття та види забезпечувальних заходів у міжнародному комерційному арбітражі

А. Духневич Правове регулювання фітосанітарного контролю в Україні у відповідності до норм СОТ

І. Ізарова Закритий судовий розгляд справ в порядку цивільного судочинства: практика Європейського суду

О. Кучинська, К. Артюхова Угоди у кримінальному процесі України та Сполучених Штатів Америки

Н. Задирака, К. Скічко Правова природа рішень Європейського суду з прав людини як джерел адміністративно- процесуального права України

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Ю. Оборотов Диалоговое учебное пособие по философии права

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"