Юридичний вісник №3/2015

Юридичний вісник №3/2015

Титульна сторінка

Зміст

ДО 90-РІЧЧЯ М. П. ОРЗІХА

С. Ківалов Вагомий внесок в організацію юридичної науки і практики, становлення і розвиток вітчизняного конституціоналізму (до 90-ї річниці з дня народження, 70-річчя трудової і громадської, 60-річчя науково-педагогічної діяльності М. П. Орзіх)

М. Орзих «О времени и о себе»... Размышления о минувшем, взгляд на будущее (Эссе)

И. Каракаш Неутомимый труженик, настоящий ученый и смелый человек

П. Рабінович Професор М. П. Орзіх – співфундатор людиноцентричної переорієнтації вітчизняного загальнотеоретичного праводержавознавства

В. Михалёв Эволюция конституционных основ правового положения личности в Украине

Е. Олькина «Личность в праве» и юридическое лицо: соотношение понятий

Є. Харитонов, О. Харитонова Від громадянина до особистості, від права цивільного до права приватного (цивілістичні рефлексії на тлі праць М. П. Орзіха)

А. Крижановський Іпостасі конституційного правового порядку

І. Словська Науковий доробок М. П. Орзіха у становлення вітчизняної конституційно-правової науки

А. Єзеров Реконструкція правової моделі організації публічної влади на сучасному етапі конституційних перетворень в Україні (на матеріалах праць проф. М. П. Орзіха)

О. Совгиря, О. Іщенко Реформа виконавчої влади й адміністративно-територіальна реформа в контексті сучасної модернізації конституції України: теоретико-прикладні аспекти

О. Фрицький, Б. Пережняк Вклад одеської школи муніципального права в забезпечення правового супроводження місцевого самоврядування в Україні

П. Любченко Територіальна основа місцевого самоврядування: основні напрямки реформування

О. Батанов Конституційна регламентація статусу територіальних громад в Україні у контексті зарубіжного досвіду

В. Григорьев Акты конституционного суда как форма процессуальной юрисдикции

І. Сліденко Особливості онтологічного аналізу рішення конституційного суду України від 6 квітня 2010 року

В. Кампо Праця задля конституційного майбутнього України

П. Стецюк Конституційний розвиток у сучасному світі (теоретико-методологічні аспекти)

А. Крусян «Конституція України діє, конституційна реформа триває» (децентралізація публічної влади як напрям сучасного етапу конституційної реформи в Україні)

Ю. Барабаш Конституційне право України на сучасному етапі (окремі проблеми викладання та праворозуміння)

М. Афанасьева Междисциплинарные направления конституционно-правовых научных исследований

Я. Жученко Європейський вимір конституційної модернізації та реформування в Україні за науковими поглядами М. П. Орзіха

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

В. Завальнюк Юридична антропологія: тіло, тілесність та соматичні права людини

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

М. Василенко Раціоналізація системи державного (публічного) управління через підвищення професіоналізму як шлях до оновлення українського суспільства

К. Кулі-Іванченко Cоціальне замовлення як засіб соціалізації діяльності органів місцевого самоврядування в Україні

РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

О. Прієшкіна Розподіл єдиної державної влади як принцип засад конституційного ладу України

Ю. Полянський, В. Долежан Судовій владі – надійну конституційну основу

О. Подобний Окремі аспекти вдосконалення системи внутрішньої правової політики України у сфері боротьби зі злочинністю

С. Сон Політичні партії на сучасному етапі конституційних перетворень в Україні

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

Д. Терлецький Публічний договір як джерело конституційного права

О. Марцеляк Принцип таємного голосування: історія становлення та сучасна концепція реалізації

Л. Біла-Тіунова Сутністно-понятійна характеристика службової кар’єри як категорії адміністративного права

Н. Мирошниченко Імплементація норм конституції України в кримінальне законодавство України

О. Подцерковний Про проблеми прямої дії конституційних положень (на прикладі відшкодування шкоди за рахунок держави)

В. Тищенко О типовой модели технологии решения задачи по выявлению личности неизвестного преступника

Д. Волкова Про розмежування понять «громадська організація», «громадське об’єднання», «некомерційна організація», «неурядова організація»

В. Панасюк Державна молодіжна політика як складова процесу побудови соціальної держави

ЗВ’ЯЗОК ЧАСІВ: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Р. Максакова Конституційні основи становлення та організації установчої влади в Україні

Н. Єфремова Історико-правові аспекти розвитку українського конституціоналізму доби Речі Посполитої (середина XVI ст. – 1648 р.)

УКРАЇНА І СВІТ

Д. Гараджаев Конституционный контроль в обеспечении принципа правовой определенности

Н. Мішина Муніципальне управління в столиці Великобританії – Лондоні

Р. Коваленко Законодавче регулювання фінансування передвиборної агітації на виборах президентів США й України

Ю. Крылов Систематизация правового регулирования радиовещания и телевидения Республики Молдова

Ю. Бальцій Статус одноособової посадової особи місцевого самоврядування: досвід зарубіжних країн

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"