Юридичний вісник №2/2016

Юридичний вісник №2/2016

Титульна сторінка

Зміст

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ У ДІЇ

С. Ківалов Конституція України: 20 років на шляху розбудови демократичної правової держави

А. Крижановський Конституційні імперативи сучасного правового порядку

О. Подцерковний Щодо нагальних проблем реалізації конституційно-правової реформи в частині правосуддя

А. Крусян Конституція України й новітні політико-правові перетворення

М. Афанасьєва Зловживання правом на правотворчість

М. Ставнійчук Демократія участі в Україні: актуальний конституційно- правовий аспект

Ю. Фрицький Конституційний договір між Верховною Радою України і Президентом України «Про основні засади організації та функціонування державної влади та місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової конститу­ції України» і його наслідки для подальшого розвитку державної влади в основному законі України 1996 року

О. Прієшкіна Українська держава в контексті соціальної парадигми

М. Савчин Верховенство конституції та її конкретизація в законодавстві

Д. Волкова Конституція України: 20 років регламентації діяльності громадських організацій

C. Сон Стратегія конституційних перетворень в Україні

К. Кулі-Іванченко Конституція України – основа законодавства про соціальне замовлення

Р. Крусян Удосконалення судової системи як напрям конституційної реформи в Україні

С. Лазаренко Сучасний стан конституційної реформи (щодо правосуддя) в Україні

ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

В. Михалёв Человек в системе категорий Конституции Украины

А. Ковбан Зміст і порівняльна характеристика конституційного права людини на життя

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Н. Мішина Конституційне забезпечення муніципальної реформи в Україні

А. Єзеров, Ю. Батан Належне врядування й надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування

Ю. Бальцій Місцеве самоврядування в контексті чинної конституції України

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

Є. Стрельцов Сучасне визначення корупції на міжнародно-правовому рівні

Ю. Волошин Концептуальні засади впровадження корпоративної й персональної (екстериторіальної) автономії національних меншин в Україні

О. Батанов Автономія в контексті сучасного унітаризму: гносеологічні, онтологічні й телеологічні аспекти

О. Совгиря Регламент як джерело правового регулювання організації та діяльності парламенту, уряду й органу конституційної юрисдикції в Україні: проблемні аспекти

Є. Годованик Проблеми визначення правової норми в умовах сучасного розвитку європейської правової системи

Л. Дешко Принципи та норми права в механізмі конституційно-правового забезпечення права звертатися до міжнародних судових установ і міжнародних організацій

І. Литвин Щодо незаконного використання засобів індивідуалізації товарів та послуг у господарському обороті: кримінально-правова характеристика

УКРАЇНА І СВІТ

Ю. Бисага Основний Закон України – історія, сучасність і перспективи

В. Гробова Щодо особливостей розвитку місцевого самоврядування: досвід Швейцарії

ЗВ’ЯЗОК ЧАСІВ: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

С. Рабінович Конституційні революції в Україні з перспективи «Чистого правознавства» Ганса Кельзена

І. Словська Зародження ідей українського конституціоналізму (початок ХVІІІ ст. – середина ХІХ ст.) як історична передумова ухвалення й дії сучасного Основного Закону

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

В. Кобко-Одарий О современном понимании и содержании категории «правовой менталитет»

Д. Батракова Щодо питання інституту делегованих повноважень у системі місцевих органів влади

Ю. Даниленко Поняття та принципи оцінювання кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби

В. Козир Сутнісна характеристика таємниці як об’єкта адміністративно-правової охорони

Ю. Біла-Тюріна Персоніфіковані послуги, що надаються Національною поліцією України

Д. Добровольський Проблеми реалізації гарантій незалежності прокурорів: окремі питання

О. Болгар Наукова розробленість питання криміналістичного визначення поняття «кримінальний автобізнес»

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Д. Волкова, О. Олькіна «Конституція України як запорука стабільного розвитку суспільства і держави» (Круглий стіл до 20-ї річниці Конституції України)

В. Панасюк Студенческие тренинги и брейн-ринги знатоков Конституции Украины

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Ю. Оборотов Універсальна ідея верховенства права в загальнотеоретичній підготовці студентів-юристів

Б. Пережняк Професійна діяльність знаменитих жінок-адвокатів

ПЕРСОНАЛІЇ

80-річний ювілей професора О.А. Івакіна

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"