Юридичний вісник №6/2014

Юридичний вісник №6/2014

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Ю. Оборотов Современное государство: от образа к реалиям

М. Дамирли Исламское право в сравнительной перспективе: основные ракурсы исследования

Н. Душек Правоутворення: до постановки проблеми

В. Форманюк Судова практика як специфічне джерело права

О. Галета Підгалузь права й підгалузь законодавства: аспекти співвідношення

Т. Фурдик Діаспора в системі колективних суб’єктів права

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ У ДІЇ

А. Єзеров Інтерпретаційна діяльність Конституційного суду України

П. Каблак Засоби масової інформації у взаємодії судової влади та громадськості

П. Латковський Функції Рахункової палати України як постійно діючого органу контролю

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

К. Бондаренко Щодо питання визначення об’єкта державного управління

І. Людькова Щодо особливостей правового статусу центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом

К. Москальчук Організаційні гарантії реалізації права доступу громадян України до служби в органах місцевого самоврядування

А. Швець Основні організаційно-правові форми діяльності депутатів місцевих рад

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

Л. Юхтенко Процедура примирення в адміністративному судочинстві: дискусійні аспекти доцільності застосування

А. Романова Правомірна поведінка як умова самоствердження людини

В. Єрохов До питання визначення місця податкової перевірки в механізмі засобів державного примусу в податковому праві

О. Лук’янчиков Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну порушенням права на працю під час укладення трудового договору за проектом Трудового кодексу України

О. Селецький Щодо визначення правового статусу дипломатичних працівників як учасників службово-трудових відносин

М. Топоркова Зміна й припинення договору постачання теплової енергії побутовому споживачу

Т. Чурилова Державна реєстрація права оренди земельної ділянки

О. Подцерковний Про суперечність європейським стандартам пропозицій щодо ліквідації господарських судів

І. Кравченко Особливості діяльності органів внутрішніх справ під час провадження в справах про адміністративні правопорушення у сфері інтелектуальної власності

Л. Палюх Проблеми кримінальної відповідальності за завідомо незаконне затримання

К. Плєва Правовий статус свідків за новим Кримінальним процесуальним кодексом України

О. Поліщук Диспозитивний режим у кримінально-правовому регулюванні

П. Шапірко Юридична, правоохоронна та оперативно-розшукова діяльність: аспекти співвідношення

А. Березовський «Індивідуальна амністія» як засіб кримінально-правового впливу: позитивні та негативні аспекти правового регулювання

В. Дрьомін Деінституціоналізація влади як криміногенний фактор

А. Барцицька Актуальні питання виокремлення технологічного аспекту криміналістичної методики

О. Анненко, П. Зубаков Розгляд слідчим, прокурором клопотань учасників кримінального процесу на стадії досудового розслідування

УКРАЇНА І СВІТ

В. Форманюк Основні форми європейської інтеграції в праві

А. Циверенко К некоторым вопросам о защите прав человека в системе Европейского Союза

Ю. Кириченко Право на свободу об’єднання в політичні партії: порівняльно-правовий аналіз конституцій України та європейських держав

О. Федорів Інституційний механізм бюджетних відносин Європейського Союзу

Т. Мудряк, Н. Потомська Міжнародне співробітництво щодо криміналістичного забезпечення розслідування злочинів

В. Поляков Конфіскація майна: на шляху до євроінтеграції

І. Ізарова Розвиток електронного правосуддя в цивільних справах у європейських країнах

ЗВ’ЯЗОК ЧАСІВ: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Н. Атаманова Конституція П. Орлика в сучасному державотворенні України

Н. Войтович Суб’єктивні права людини та громадянина в науковій інтерпретації Б. Кістяківського

Є. Полянський Першоджерела англо-американської юриспруденції: від права Стародавнього Риму до формування загального права

О. Козоріз Формування структури польської державної поліції в Східній Галичині в 1919–1921 рр.

Н. Яцишин Правовий статус західноукраїнських земель та становище української меншини в складі ІІ Речі Посполитої (1918–1939 рр.)

О. Паровишник Історичні аспекти адміністративно-правового регулювання у сфері забезпечення прав інвалідів

Г. Багнюк Історико-правовий аспект становлення й розвитку засади гласності та відкритості кримінального провадження

ТРИБУНА ДОКТОРАНТА

З. Юдін Контрактивізація державності: тенденції та проблеми

І. Гловюк Депонування показань свідка, потерпілого за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 р.

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

А. Бондаренко Форми реалізації правозахисної функції сучасної держави: до постановки проблеми

В. Червоненко Сравнительное государствоведение: методологическое значение

О. Гордієнко Конкретизація права в інтерпретаційній діяльності Верховного Суду України

М. Коренева Юридичні складники поняття ризику в адміністративному примусі

І. Шабас Поняття та ознаки адміністративних корупційних правопорушень за законодавством України

О. Шапошников Сучасний стан адміністративно-правового регулювання надання соціальних послуг в Україні

Д. Швець Деякі термінологічні прогалини вітчизняного законодавства про зайнятість населення

О. Колосова Керівні принципи надання державної допомоги суб’єктам господарювання

О. Чернілевська Множинність осіб у зобов’язаннях із заподіяння шкоди працівником

О. Калашник Аналогія як спосіб подолання прогалин у цивільному судочинстві

В. Швидка Становлення та розвиток договору найму житла в межах триєдиного locatio-conductio

Н. Бузовська Актуальні проблеми захисту прав на фотографічні твори

В. Віткова Право на медичну допомогу та право на смерть (евтаназію)

М. Качковський Криміналістична характеристика умисного введення в обіг на ринку України небезпечної продукції

К. Латиш Типові слідчі версії під час розслідування вандалізму

Т. Нешик Гарантії прав присяжних як засіб забезпечення законності судового рішення

О. Попович Забезпечення виконання засад кримінального провадження як об’єкт процесуального керівництва прокурора в сучасному кримінальному процесі

О. Пушкар Актуальні питання змішаної форми вини у злочинах, пов’язаних із порушеннями спеціальних правил

О. Савченко Щодо співвідношення понять «виховний вплив» та «соціально-виховна робота» в кримінально-виконавчому законодавстві України

Г. Тюрін Прокурор як суб’єкт кримінального провадження на підставі угод

О. Фараон Зміна повідомлення про підозру в аспекті ст. 279 Кримінального процесуального кодексу України

О. Чебан Загальносоціальна профілактика злочинів, які вчиняються бездомними особами

Ю. Бельський Щодо визначення поняття кіберзлочину

Х. Босак Кадрова політика в органах внутрішніх справ України – механізм реалізації кадрового потенціалу

Н. Слободяник Виборне начало та його значення у формуванні суддівського корпусу

І. Голубенко Тести як критерії визначення національності юридичних осіб інвесторів у міжнародному приватному праві

A. Afanasieva-DeMaggio Children’s right to breastfeeding: regulation of children’s right to breastfeeding in ukraine in the lightof healthy children’s nutrition international standards

O. Rybak Letter of request in cross-border legal relations in the civil proceeding

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Х. Бехруз Правові проблеми цивілізаційного вибору України

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Л. Корчевна, О. Прієшкіна Актуальне дослідження виборчої інженерії в Україні

Л. Николенко Новое видение института предупредительных мер в хозяйственном процессе

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"