Юридичний вісник №1/2015

Юридичний вісник №1/2015

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

В. Завальнюк Традиції та національний характер українського народу як підґрунтя антропологізації права України

І. Долматов Взаємообумовленість державної ідентичності і сталості політичних кордонів

В. Савенко Нормативний аналіз впливу закону на детермінацію поведінки особи

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ У ДЇЇ

О. Прієшкіна Конституційний лад та економічна система: загальнотеоретичні аспекти

Н. Мішина Конституційна регламентація місцевого самоврядування в Україні: сучасність та перспективи

ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА

О. Сінькевич, С. Скробач Розуміння права на мирні зібрання

В. Перепелюк Щодо розміру судового збору за подання адміністративного позову з вимогою про відшкодування моральної шкоди

М. Вербіцька Деякі практичні аспекти розгляду судом справ про визнання фізичної особи недієздатною

А. Соловьев Общетеоретическая характеристика особенностей закона Украины «Об основах предупреждения и противодействия дискриминации в Украине»

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

О. Агапова Поняття й елементи адміністративно-правового статусу національної гвардії України

О. Савченко Громадські ради як суб’єкт здійснення громадського контролю в Україні: правові засади й тенденції розвитку

А. Кеча Правові засади діяльності відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно як суб’єкта державного управління

В. Піцикевич Ліцензований процес у сфері паливно-енергетичного комплексу України

РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Ю. Полянський Про організаційний устрій та функції органів прокуратури

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

О. Марченко Структура механізму адміністративно-правового забезпечення рекламних послуг

Б. Воєводін Етика, естетика реклами й суспільна мораль

С. Ніщимна Бюджетний процес: деякі принципи

В. Криворучко Правові проблеми забезпечення виконання договорів енергопостачання

С. Сарана Способи й методи загального процесуально-процедурного податкового режиму

А. Герц Ціна як істотна умова договору про надання платних медичних послуг

Н. Сирик, А. Кусков Правовые последствия объявления туроператорами о приостановлении своей деятельности

А. Чанишева Поняття додаткових (акцесорних) зобов’язань

О. Атаманчук Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних із ухиленням від сплати податків шляхом проведення безтоварних операцій

Д. Паляничко Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних із дитячою порнографією

А. Столітній, І. Каланча Обліково-реєстраційна дисципліна за кримінальним процесуальним законодавством України

Ю. Мирошниченко Ще раз про тактико-організаційну діяльність суду на стадії підготовчого провадження

Г. Остафійчук Прокурорський нагляд і контроль у досудовому розслідуванні

ЗВ’ЯЗОК ЧАСІВ: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

В. Рубцов Відповідальність за порушення, допущені під час експертної діяльності, у кримінальному законодавстві держав колишнього СРСР

Є. Васько Історія становлення й розвитку інституту міжнародної цивільної служби

УКРАЇНА І СВІТ

А. Токунова Засоби забезпечення енергетичної безпеки федеративної республіки Німеччина як досвід для України

Г. Богонюк Зарубіжний досвід законодавчої регламентації кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення за законодавством держав колишнього СРСР

І. Діковська Винятки із принципу реального виконання договірних зобов’язань у праві зарубіжних країн і міжнародних уніфікованих документах

В. Форманюк Уніфікація та гармонізація договірного права європейського союзу

О. Стець, О. Ковтун Про питання правового регулювання статусу «праведник миру» в Україні

А. Рябошапченко Правові засади вступу Австрійської Республіки до Європейського Союзу

Т. Каплюченко Посткризовий вектор розвитку єдиного внутрішнього ринку європейського союзу: ґенеза правового механізму регулювання

ТРИБУНА ДОКТОРАНТА

В. Кравчук Публічний контроль у державі

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Б. Фасій Аналогія та субсидіарне застосування норм у системі засобів подолання прогалин у законодавстві

Д. Кобелька Щодо правового забезпечення протидії правопорушенням у фінансовій сфері

В. Козик Оборотоздатність деривативів за українським законодавством: історія, сучасність і перспективи

О. Улітіна Проблема визначення поняття «фотографічний твір» в Україні

Л. Чуйко Особливості майнових прав на земельну ділянку суб’єктів господарювання

Н. Новик Форми участі органів опіки і піклування в цивільному процесі України

Ю. Коломієць Дебати під час розгляду цивільних справ у суді першої інстанції

К. Славова Правові вимоги щодо оформлення державної реєстрації права власності на земельну ділянку

К. Данченко Проблемні питання кримінально-правової політики у сфері покарань за злочини проти територіальної цілісності держави

Р. Аракелян Генезис інституту медіації в кримінальних справах на теренах сучасної України

С. Коломієць Кількісно-якісні показники злочинів, учинених із використанням зброї та вибухових речовин

Т. Anakina, D. Honcharenko Analysis of legal approaches to hostile corporate takeover in the EU with an emphasis on Germany

O. Stratiy Legal and psychological characteristics of plea agreement in the criminal procedure legislation of Ukraine

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Ю. Барабаш Інноваційний, креативний та сучасний підручник. Рецензія на підручник: «Конституционное право зарубежных стран» // За заг. ред. Н.В. Мішиної, А.Р. Крусян, Д.Я. Гараджаєва та ін. – Харків: видавництво «Право». – 2015. – 848 с.

І. Каракаш, К. Григор’єва Сучасне дослідження проблем правового регулювання відносин соціального розвитку села. Рец. на кн.: Гафурова О.В. Соціальний розвиток села в Україні: теорія і практика правового регулювання / за заг. ред. В.М. Єрмоленко. – К., 2014. – 480 с.

ПУБЛІКАЦІЇ ЖУРНАЛУ «ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК» ЗА 2014 РІК

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"