Юридичний вісник №3/2014

Юридичний вісник №3/2014

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

А. Овчинникова Концепты правовой культуры: понятие, структура, содержание

В. Завальнюк Правові традиції та антропоцентричне розуміння правової реальності

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ У ДІЇ

С. Матвєєв Легітимність і легальність як ознаки державної влади

Н. Барбашова Про регіоналізацію унітарної держави

В. Кравчук Порядок призначення та обрання суддів на посаду як елемент їх конституційно-правового статусу

Н. Бочарова Свобода творчості як конституційна цінність інформаційного суспільства

РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

М. Василенко Криза інноваційного розвитку України в контексті недосконалості та ігнорування інноваційного законодавства

К. Ілікчієва, А. Павлюк Єдиний реєстр адвокатів України: питання подальшого реформування

А. Пахомова Особливості інформатизації аграрної науки в Україні

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

К. Бондаренко До питання визначення об’єкту державного управління

Є. Білокур Щодо визначення поняття «функції органів державного управління»

І. Сопілко Щодо необхідності визначення поняття державної інформаційної політики

А. Коровайко Адміністративно-правові засади організації та діяльності Кабінету Міністрів України в галузі закордонних справ

О. Койчева Організаційно-правове забезпечення фінансово-контрольної діяльності Рахункової палати

П. Макушев Функціональні особливості здійснення управлінської діяльності органів державної виконавчої служби

В. Волік Державна політика у сфері міського транспорту

ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА

О. Синєгубов Перспективи розвитку інституту здійснення особистих немайнових прав дітей в Україні

С. Синчук Щодо дискусії про «соціальну зобов’язаність» держави у правовідносинах соціального забезпечення

І. Шишко Авторське право в системі прав особи

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

C. Андрейченко Концепция абсолютной ответственности в международном праве

Н. Аніщук Реалізація жінками професії адвоката в США: історія та сучасність

С. Фурса, О. Бабенко До питання дієвості правового регулювання статусу органів адвокатського самоврядування

Л. Батанова Щодо визначення поняття «фінансовий контроль у державній митній справі»: теоретико-правовий аспект

Г. Блінова Інформаційна приватність в медичній сфері

Ю. Максименко Нормативно-правове регулювання інформаційних відносин в Україні: стан та перспективи

М. Гудима Проблема звільнення від відповідальності туроператора (турагента) за порушення умов договору про надання туристичних послуг

М. Гудима Специфіка суб’єктного складу договірного зобов’язання з надання туристичних послуг

Ю. Дем’янчук Публічність в умовах дії інформаційного права

Б. Деревянко Надання навчальними закладами додаткових неосвітніх платних послуг

В. Макода Структура та систематизація інтелектуальної власності

О. Костюченко, Ю. Дмитрієва Реалізація принципу змагальності під час досудового розслідування

В. Дорогих Порушення митних правил

В. Волинець, В. Єрохіна Заходи захисту у трудовому праві

Ю. Желіховська Основні завдання та принципи нотаріату

О. Журавель Адміністративна відповідальність  батьків або осіб, що їх замінюють, за безпритульність дітей

М. Потоцький, М. Захаренко Спеціалізований суд із розгляду справ у сфері інтелектуальної власності в Україні: помилка чи необхідність?

Л. Шеховцова, Д. Крилова Юридичні особи-жертви злочинів та доцільність їх вивчення у віктимології

О. Кришевич Способи шахрайства на ринку нерухомого майна

I. Lagutina The right to protection of employee’s personal data

Т. Лоскутов Догматичний та аксіологічний підходи до визначення предмету правового регулювання у кримінальному процесі

І. Лукач Правовий аспект заочного голосування на загальних зборах в корпораціях

В. Луцик Накладення арешту на кореспонденцію як негласна слідча (розшукова) дія

Е. Манівлець Системоутворюючі фактори кримінального процесу України

М. Кікалішвілі, Н. Ульянова Система оподаткування як об’єкт кримінально-правової охорони

УКРАЇНА І СВІТ

А. Аганіна Система спеціальних принципів адаптації вітчизняного законодавства з питань професійної підготовки державних службовців до норм ЄС

Т. Anakina, D. Honcharenko Analysis of legal approaches to hostile corporate takeover in the EU with an emphasis on Germany

О. Стахєєва-Боговик Апроксимація права України у сфері транскордонної неспроможності до стандартів ЄС

ЗВ’ЯЗОК ЧАСІВ: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

В. Борисенко Історико-правовий аналіз становлення місцевого оподаткування в Україні

Д. Забзалюк До питань правовідносин Данила Галицького із хрестоносцями в середині ХІІІ століття

Т. Курило, Г. Ліпак Поняття шлюбу та спосіб його укладення на теренах України у складі Російської імперії (ХІХ – поч. ХХ ст.)

М. Луцький Розв’язання аграрного питання згідно законодавства ЗУНР та УНР: порівняльний аспект

Ю. Хижняк Приговор Понтия Пилата как проявление судебного произвола (по роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»)

ТРИБУНА ДОКТОРАНТА

О. Федотов Державна фіскальна служба: правові підстави утворення

О. Басай Примусове ліцензування у фармацевтичній галузі

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Т. Філіпова Генезис адміністративних процедур у сфері захисту економічної конкуренції в Україні

І. Димон Адміністративне припинення як захід адміністративного примусу: сутність, значення та види

О. Агакерімов Домашній арешт як запобіжний захід: історія та сучасність

В. Бажанова Майно приватного підприємства як об’єкт спільної сумісної власності подружжя в цивільному праві України

К. Білецька Особиста порука як обмеження права на свободу людини і громадянина з філософської точки зору

Є. Бунін Об’єкт злочинів проти правосуддя

Д. Волкова Дослідження конституційно-правових проблем створення та функціонування громадських організацій за часів СРСР

А. Григор’єва Умови встановлення в судовому порядку факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу та докази, які це підтверджують

С. Гула Сучасний стан громадського контролю у сфері державних закупівель

Л. Давид Правовий зміст і функції промислового зразка як об’єкта промислової власності

М. Доманська Теоретичні та практичні проблеми визначення кола осіб, які беруть участь у справах про зміну обсягу цивільної дієздатності фізичної особи

Т. Дузінкевич Проблеми залучення до справи третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог у цивільному процесі України

Т. Лузан Спір про право як критерій розмежування справ цивільної юрисдикції

Є. Жукова Місце принципу процесуальної економії в системі принципів адміністративного судочинства

Л. Зіняк Правова регламентація міжнародного співробітництва держав у військовій сфері (загальноісторичний дискурс)

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

О. Київець Процесуальне право Ради Європи: питання теорії і практики

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"