Юридичний вісник №4/2014

Юридичний вісник №4/2014

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Ю. Чистякова Класифікація правових систем

Л. Корчевна Проблема різноджерельного права в Україні

А. Мельник Поняття та структура системи джерел права України

О. Орендарець Методологія сучасної еколого-правової науки

В. Дудченко Філософія права професора Р. Циппеліуса

М. Мигидина Правовые ценности: особенности методологии исследования

А. Запорожченко Загальнотеоретична характеристика правової танатології

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ У ДІЇ

О. Пожар Проблеми забезпечення права на особисту недоторканність в Україні та деякі шляхи їх вирішення

І. Средницька Народна ініціатива як форма безпосередньої демократії: поняття, сутність та види

С. Сон Удосконалення правового регулювання у сфері діяльності політичних партій на сучасному етапі

О. Яновська, М. Іванов Ефективність судової влади в Україні: виклики сьогодення

К. Чижмар Конституційно-правовий статус нотаріату на сучасному етапі розвитку держави: теоретичний аспект

РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

О. Батанов Політико-правові засади децентралізації публічної влади в зарубіжних країнах у контексті муніципальної реформи в Україні

О. Сушик Правові форми вдосконалення законодавства України у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіаційної безпеки

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

М. Білицька Відносини в сфері надрокористування як особливий об’єкт адміністративно- правового регулювання

О. Медведєв Вдосконалення сучасних методів державного управління під час забезпечення громадського порядку

М. Пархоменко, О. Скалозуб Маркування та етикетування харчової продукції як окремий напрям державного регулювання споживчого ринку в Україні

В. Савіщенко Адміністративно-правовий механізм управління у сфері освіти

С. Вишневський Концептуальні проблеми розуміння поняття та сутності функцій органів самоорганізації населення (державницький підхід)

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

П. Богуцький Правовий режим воєнної (військової) безпеки: комплексні ознаки міжгалузевого інституту права

М. Острах Особливості застосування критерію доступності щодо надання адміністративних послуг в сучасних умовах

О. Коломієць Митна функція держави та митна справа: аспекти співвідношення

Н. Задирака, О. Пилипенко Підтвердження обґрунтованості застосування органами державного пожежного нагляду заходів реагування в адміністративному судочинстві

К. Шустрова Доступ до публічної інформації як окремий вид неюрисдикційних проваджень

К. Смирнова Особливості реєстраційної дії щодо підтвердження відомостей про юридичну особу

А. Солонар Завдання, функції та повноваження державного реєстратора

Е. Хачатуров Митне оформлення у суднобудуванні: лібералізація та програма лояльності

В. Олюха Напрями застосування державно- приватного партнерства у капітальному будівництві

В. Рєзнікова, Б. Орленко Поняття та значення заходів до забезпечення позову в господарському процесі України

Н. Пацурія, І. Войцеховська Страхування підприємницьких ризиків як засіб забезпечення правового порядку в сфері господарювання

В. Петрина До проблеми визначення предмету та суб’єктів українського корпоративного права

О. Простибоженко Вимога встановлення «обсягу спільно нажитого подружжям майна і джерела його придбання»: походження і проблеми застосування

Є. Таликін Похідний позов у господарському судочинстві України: загальні засади процесуальної конструкції

Н. Попова Поняття комерційної таємниці як об’єкта права інтелектуальної власності в законодавстві України

Р. Джабраілов, В. Новікова Особливості договірних форм розпорядження об’єктами публічної власності

А. Соцький Основні форми періодичного контролю якості професійних кваліфікацій працівників та результатів їх трудової діяльності

М. Чабаненко Підгалузі аграрного права: поняття, критерії виокремлення, сучасний стан розробки

Т. Мельничук Некоторые проблемы криминологического изучения беловоротничковой преступности в период постмодерна

В. Гриценко Щодо питання про поняття, ознаки  та класифікацію конфіденційної інформації

Т. Момотенко Протидія організованій злочинності у контексті побудови системи забезпечення національної безпеки України

О. Козаченко Аналіз культурологічного аспекту легітимізації застосування кримінально- правових заходів (на творах української класичної літератури)

Р. Римарчук Поняття, сутність та суб’єкти забезпечення безпеки учасників оперативно-розшукових заходів

Р. Сопільник Обвинувачений (підсудний) – основний учасник кримінального судочинства

Л. Сукмановська Домашнє насильство: дослідження актуальної проблеми сьогодення

Н. Тимошенко, О. Сучков Питання розгляду кримінальної відповідальності за наклеп

О. Хараберюш Підстави використання правоохоронними органами спеціальної техніки щодо протидії контрабанді

О. Храпенко Окремі напрями правозахисної діяльності прокуратури у сфері усиновлення

О. Цільмак Основні функції, принципи та правила процесу перевірки криміналістичних версій

УКРАЇНА І СВІТ

М. Мальський Поняття транснаціонального виконавчого процесу

A. Afanasieva-DeMaggio Children’s right to breastfeeding: regulation of children’s right to breastfeeding in Ukraine in the light of healthy children’s nutrition international standards

O. Rybak Letter of request in cross-border legal relations in the civil proceeding

В. Чайковська Критерії зовнішньоекономічної діяльності у господарському та міжнародному економічному праві

ЗВ’ЯЗОК ЧАСІВ: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

К. Прокопчук Ретроспективний аналіз інституційного забезпечення стратегічного партнерства України та Республіки Польща кінця ХХ століття

О. Турчак Українські політичні партії в Польщі в першій половині 1930-х рр.: правове становище та діяльність

О. Уразовська Історія розвитку інституту спадкування земельної ділянки в Україні

І. Кісліцина Про поняття та історичний аспект розвитку інституту укладання угод про визнання винуватості у світовій й вітчизняній науці та юридичній практиці

Т. Шмарьова Матеріальне забезпечення православних священно-церковно- служителів в Російській імперії

А. Гонтаренко Аналіз нормативно-правових актів щодо концептуальних аспектів діяльності релігійних об’єднань в радянській Україні

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Н. Дуброва Інтерференція в мові українського права

В. Порохня Адміністративна деліктність неповнолітніх та її профілактика

Р. Сидорук Поняття та класифікація суб’єктів податкових правовідносин

С. Завальнюк До питання про особливості прогалин в цивільному праві

О. Карякіна Франчайзинг як особлива господарсько-правова форма поліпшення економічної ефективності суб’єкта господарювання

В. Петруня Критерії способів захисту прав суб’єктів господарювання

А. Симонян Господарсько-правове регулювання примусового припинення діяльності суб’єкта медичної практики

Р. Тарнавський Потенціал використання венчурного  інвестування у пріорітетних напрямах  інноваційної діяльності та регіонального розвитку

К. Тоцька Розмежування категорій межі та обмеження права власності на земельну ділянку

М. Кривко Істотні умови договору контрактації лікарських рослин сільськогосподарськими товаровиробниками

А. Федорончук Права та обов’язки сторін за договором прокату

К. Лисенкова Правова сутність змагальності в кримінальному провадженні

О. Новіков Недоліки й прорахунки політики держави в епоху постіндустріальної економіки як детермінуючий комплекс злочинності у сфері інтелектуальної  власності

О. Ревенко Проблеми формування криміналістичної характеристики незаконного видобування вугілля

К. Латиш Проблеми побудови системи типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування вандалізму

Н. Сергієнко Вирішення питання про примусове проникнення до житла чи іншого володіння особи у виконавчому провадженні

А. Чуйков Деякі питання суб’єкта злочину, відповідальність за вчинення якого передбачена ст. 209 КК України

О. Іваненко, А. Тимошенко Особливості доказової інформації в аудіо– та відеозаписах, процесуальних правил їх дослідження та демонстрації

Е. Шевченко Порядок виконання виправдувального вироку

І. Череватенко Безспірність права як умова реалізації повноважень нотаріальних органів

О. Калашник Проблеми вдосконалення правового регулювання діяльності апарату місцевого загального суду

Р. Харитонов Отраслевая юридическая компаративистика: обзор исследования

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Х. Ярмакі Підручник з адміністративного процесуального права

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"